+48 22 299 2015 kontakt@wpseller.pl

Regulamin sklepu internetowego wpseller.pl

Data publikacji: 14.06.2018

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego wpseller.pl realizuje Patryk Kozioł, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Mad Ventures Patryk Kozioł”, ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP: 538 175 39 91

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt @wpseller.pl  oraz numerem telefonu +48 22 299 2015

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

 3. Operator Płatności – PayPro Spółka Akcyjna,

 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://wpseller.pl/regulamin/,

 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://secure.wpseller.pl Adres sklepu. ,

 6. Sprzedawca – Patryk Kozioł, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Mad Ventures Patryk Kozioł”, ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP: 538 175 39 91

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 4. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu Ważne, by w opisie każdego produktu elektronicznego znalazła się lista wymagań technicznych. Przykładowo: „Do korzystania z e-booka konieczny jest standardowy system operacyjny i standardowa przeglądarka plików .pdf”. Jeżeli w sklepie sprzedawane są jednorodne produkty, można warunki techniczne opisać w regulaminie, np.: Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny standardowa przeglądarka internetowa standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader), posiadanie aktywnego adresu e-mail. .

 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

 7. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami netto.

 8. Cennik znajduje się pod adresem wpseller.pl i stanowi integralną część Regulaminu.

 9. Specyfikacja techniczna znajduje się pod adresem wpseller.pl i stanowi integralną część Regulaminu.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.

 2. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.

 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

 4. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.

 5. Jeżeli w Sklepie istnieje możliwość założenia konta, to ust. 2, 3 i 4 służą opisaniu tego w Regulaminie. Jeżeli w Sklepie nie ma możliwości założenia konta, można te postanowienia usunąć. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

  1. kliknąć w przycisk „Zamów”,

  2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,

  3. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

  4. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”. To jest przykładowa procedura dokonywania zakupu. Należy ją zweryfikować pod kątem rzeczywiście funkcjonującej w danym przypadku procedury i wprowadzić ewentualne zmiany w tym miejscu.

 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.

 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Potwierdzenie zakupu można wykorzystać do zrobienia z niego jednocześnie potwierdzenia zawarcia umowy na odległość, które to potwierdzenie Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi. Wytyczne dotyczące tego potwierdzenia znajdują się w odrębnym pliku – zalecenia wdrożeniowe. Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6

Dostawa produktu elektronicznego

Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu elektronicznego. Ważne jest, by w opisie każdego produktu zawrzeć sposób jego dostawy oraz czas tej dostawy. Jeżeli wszystkie produkty dostępne w sklepie dostarczane są w ten sam sposób, można to postanowienie zamienić w taki sposób, że opisze się w nim jeden sposób dostawy, np. „Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.”

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy Jeśli chcemy uniemożliwić Kupującemy odstąpienie od umowy, musimy wprowadzić w procesie zamówienia dodatkowy checkbox: „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych w postaci zamawianego kursu on-line przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od umowy”. Przepisy przewidują, że checkbox taki powinien być dobrowolny. Oznacza to, że jeżeli Kupujący nie zaznaczy checkboxu, powinien otrzymać informację, że produkt elektroniczny zostanie mu dostarczony po upływie terminu do odstąpienia od umowy, czyli po 14 dniach. W praktyce checkbox ten często jest obligatoryjny i jego niezaznaczenie powoduje niemożność złożenia zamówienia. Jeżeli prawo odstąpienia od umowy nie zostanie wyłączone poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa, Konsument będzie miał możliwość odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, a co za tym idzie trzeba będzie mu zwrócić płatność bezwarunkowo. .

 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://wpseller.pl/wp-content/uploads/2018/06/Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf  jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://wpseller.pl/wp-content/uploads/2018/06/Formularz-reklamacyjny.pdf , jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://wpseller.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Umowa Powierzenia Danych Osobowych znajduje się pod adresem https://wpseller.pl/wp-content/uploads/2018/06/RODO-wpseller.pdf i stanowi integralną część Regulaminu.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności przed rozpoczęciem korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności i zaakceptować postanowienia w nich zawarte, a także zapoznać się z treścią Umowy powierzenia i zaakceptować postanowienia w niej zawarte.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.